IPv4 CIDR Dynamic Visualizer

CIDR نشان و نمادی برای توصیف بلوک های آدرس IP می باشد و به شدت در پیکربندی های مختلف شبکه استفاده می شود. آدرس های IP شامل 4 اُکتِت (بخش) است که هر کدام از 8 بیت تشکیل می شوند و مقادیری بین 0 تا 255 را قبول می کنند.